مدير مسئول

احمدرضا محمدنیا دانش آموخته
mohamadnia@um.ac.ir دکترا

سردبیر

احمدرضا محمدنیا دانش آموخته
mohamadnia@um.ac.ir دکترا

هیئت تحریریه

احمدرضا محمدنیا دانش آموخته
mohamadnia@um.ac.ir دکترا
آذین توکلی دانش آموخته
azin.tavakoli@gmail.com دکترا
ابوتراب طباطبایی استاد
tabatabaei_a@yahoo.com دکترا
سیدمهدی قمصری استاد
ghamsari@ut.ac.ir دکترا
بهارک اختردانش استاد
akhtardanesh@uk.ac.ir دکترا
محمد مهدی دهقان استاد
mdehghan@ut.ac.ir دکترا
محمدمهدی علومی استاد
oloumi@uk.ac.ir دکترا
ایرج نوروزیان استاد
دکترا
09121481699

مدیر داخلی

مرضیه فائزی دانش آموخته
mfaezi@damasahhre.com دکترا
09351420514