آذین توکلی دانشیار
azin.tavakoli@gmail.com دکترا
گروه جراحی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گرمسار، ایران
Website :
https://scholar.google.com/citations?user=mLbhsqMAAAAJ&hl=en