ابوتراب طباطبایی استاد
tabatabaei_a@yahoo.com دکترا
گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، ایران
ORCID :
0000-0002-9596-2047
Website :
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Aboutorab-Tabatabaei-Naeini-84935257