سیدمهدی قمصری استاد
ghamsari@ut.ac.ir دکترا
گروه جراحی و رادیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران
ORCID :
0009-0000-6843-6466