بهارک اختردانش استاد
akhtardanesh@uk.ac.ir دکترا
گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
Website :
https://scholar.google.com/citations?user=NZk2dn4AAAAJ&hl=en