محمدمهدی علومی استاد
oloumi@uk.ac.ir دکترا
گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
ORCID :
0000-0002-7626-6011
Website :
https://www.researchgate.net/profile/Mohammad-Mehdi-Oloumi