ایرج نوروزیان استاد
norozian47@yahoo.com دکترا
گروه جراحی و رادیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران
09121481699