• صفحه اصلی
  • درمان پالپ زنده: روشی برای زنده نگه داشتن دندان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 617 بازدید : 193 صفحه: 80 - 73

نوع مقاله: پژوهشی