لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات
1 سمانه   قاسمی samanehghasemi0@yahoo.com استادیار دکترا
2 مهرداد محمدی mohammadi@guilan.ac.ir عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان دانشیار دکترا
3 حمیده کلاته رحمانی kalatehrahmanivetmed@mail.um.ac.ir استاد دکترا
4 سمانه  روحی roohi.samaneh@yahoo.com علوم پزشکی بابل استادیار دکترا
5 پگاه  شکیب shakib.pegah@yahoo.com علوم پزشکی لرستان استادیار دکترا
6 احمدرضا محمدنیا a_mohamadnia@yahoo.co.uk دانشگاه تهران دانشیار دکترا
7 داوود کاظمی dkazemi@iaut.ac.ir استاد دکترا