ا

 • احمدی.صبا تشخیص آزمایشگاهی بیماری‏های کبد در دام‏های کوچک [ دوره5, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • احمدی.صبا تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای کلیه در دامهای کوچک [ دوره5, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • ایرانمنش.فتاح مروری بر عوامل خطر کولیک در اسب [ دوره7, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • ایرانمنش.فتاح مروری بر مدیریت کولیک ‏های خفیف [ دوره7, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • ایرانمنش.فتاح اصول مایع درمان خوراکی و تزریقی در کولیک اسب [ دوره7, شماره 1 - بهار سال 1399]

آ

 • آقا محمدی.بهاره درمان پالپ زنده: روشی برای زنده نگه داشتن دندان [ دوره6, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]
 • آقچه لو.محمدرضا تشخیص زود هنگام، عامل مهم موفقیت در درمان و کنترل لنگش در گاو [ دوره6, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]

ب

ت

 • توکلی.آذین دندانهای کشیده شده: دور ریختنی یا اتو گرافت فوری استخوانی؟ [ دوره6, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]
 • توکلی.آذین درمان پالپ زنده: روشی برای زنده نگه داشتن دندان [ دوره6, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]

ح

 • حسن آبادی.مرتضی تشخیص آزمایشگاهی بیماری‏های کبد در دام‏های کوچک [ دوره5, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • حسن آبادی.مرتضی تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای کلیه در دامهای کوچک [ دوره5, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • حیدرپور.محمد غده تیروئید: بیماری‏ها و روش‏های تشخیص آزمایشگاهی در دام کوچک [ دوره5, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • حیدری.فاطمه مروری بر مدیریت کولیک ‏های خفیف [ دوره7, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • حیدری.فاطمه اصول مایع درمان خوراکی و تزریقی در کولیک اسب [ دوره7, شماره 1 - بهار سال 1399]

خ

 • خوشوقتی.رضا مروری بر ساختار پوست [ دوره5, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]

ر

 • رضایی.ساره روشهای تعیین سن در نشخوارکنندگان و شترسانان با استفاده از الگوهای دندانی [ دوره6, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]
 • رضوان.سید مسعود روش‏های مختلف پاک‏سازی در زخم‏های باز [ دوره5, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • رعایت جهرمی.علیرضا مقدمه ای بر طب دندان در اسب؛ ضرورت جدی توجه بیشتر [ دوره6, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]
 • ریاحی.محمد آشفتگی‏¬های متابولیک زمینه ساز لنگش در گاوهای شیری [ دوره6, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]

ز

 • زعیمی.مهدیه یافته‏ های آزمایشگاهی پانکراتیت حاد در سگ و گربه [ دوره5, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • زعیمی.مهدیه بیومارکرهای تشخیص آسیب عضلات اسکلتی و میوکارد در دام‏های کوچک [ دوره5, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • زعیمی.مهدیه تشخیص آزمایشگاهی اختلالات مرتبط با متابولیسم آهن در سگ و گربه [ دوره5, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • زکیان.امیر مروری بر ساختارهای فیزیولوژیک و اختلالات دندانی سگ سانان با استفاده از رادیوگرافی و سی تی اسکن [ دوره6, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]
 • زکیان.امیر روشهای تعیین سن در نشخوارکنندگان و شترسانان با استفاده از الگوهای دندانی [ دوره6, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]
 • زمانی راد.بهران پاتوفیزیولوژی ترمیم زخم [ دوره5, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • زهتاب ور.امید مروری بر ساختار پوست [ دوره5, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • زهتاب ور.امید مروری بر ساختارهای فیزیولوژیک و اختلالات دندانی سگ سانان با استفاده از رادیوگرافی و سی تی اسکن [ دوره6, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]

س

 • سجادیان جاغرق.انسیه آسایش گاو شیری، ضرورت اولیه حفظ سلامت (ایجاد کننده لنگش یا حاصل کنترل لنگش) [ دوره6, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • سخایی.احسان اله مروری بر مدیریت کولیک ‏های خفیف [ دوره7, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • سخایی.احسان اله اصول مایع درمان خوراکی و تزریقی در کولیک اسب [ دوره7, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • سمیعی.نازنین دو پدیده تشکیل بافت پوششی و جمع شدگی در مدیریت زخم‌های باز [ دوره5, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • سنگتراش.ریحانه اپیدمیولوژی لنگش (اهمیت اقتصادی، شیوع و بروز) [ دوره6, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • سنگتراش.ریحانه آسایش گاو شیری، ضرورت اولیه حفظ سلامت (ایجاد کننده لنگش یا حاصل کنترل لنگش) [ دوره6, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]

ش

 • شجاعیان.سید محمود مروری بر عوامل خطر کولیک در اسب [ دوره7, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • شهبازی.وحید دو پدیده تشکیل بافت پوششی و جمع شدگی در مدیریت زخم‌های باز [ دوره5, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]

ص

ط

ع

 • عابدی.نیلوفر یافته‏ های آزمایشگاهی پانکراتیت حاد در سگ و گربه [ دوره5, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • عابدی.نیلوفر غده تیروئید: بیماری‏ها و روش‏های تشخیص آزمایشگاهی در دام کوچک [ دوره5, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • عباسی.محسن مروری بر ساختارهای فیزیولوژیک و اختلالات دندانی سگ سانان با استفاده از رادیوگرافی و سی تی اسکن [ دوره6, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]
 • علی پور.فائزه مدیریت شکستگی دندان در دامهای کوچک [ دوره6, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]

غ

 • غلامی.حسین پاتوفیزیولوژی ترمیم زخم [ دوره5, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]

ف

 • فاطمی.هانیه مروری بر کولیک در اسب [ دوره7, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • فائزی.مرضیه اپیدمیولوژی لنگش (اهمیت اقتصادی، شیوع و بروز) [ دوره6, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • فائزی.مرضیه بیومکانیک حرکت، درجه بندی حرکتی در گله‎ های شیری [ دوره6, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • فرزاد مهاجری.سعید پاتوفیزیولوژی ترمیم زخم [ دوره5, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • فکری.فردوس مروری بر ساختارهای فیزیولوژیک و اختلالات دندانی سگ سانان با استفاده از رادیوگرافی و سی تی اسکن [ دوره6, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]

ق

 • قاری.مائده غده تیروئید: بیماری‏ها و روش‏های تشخیص آزمایشگاهی در دام کوچک [ دوره5, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • قاری.مائده بیومارکرهای تشخیص آسیب عضلات اسکلتی و میوکارد در دام‏های کوچک [ دوره5, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • قاسمی. سمانه کولیک، به ‏روزرسانی و پیشرفت‏ ها [ دوره7, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • قاسمی.نسیم نقش التهاب در مدیریت زخم [ دوره5, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • قشقایی.علی آشفتگی‏¬های متابولیک زمینه ساز لنگش در گاوهای شیری [ دوره6, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]

ک

م

 • محمدنیا.احمدرضا لنگش، خطری روز افزون در گله ‏های شیری [ دوره6, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • محمدنیا.احمدرضا عوامل خطر در بروز لنگش در گله های شیری [ دوره6, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • مختارنظیف.شبناز بیومکانیک حرکت، درجه بندی حرکتی در گله‎ های شیری [ دوره6, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • مختارنظیف.شبناز آسایش گاو شیری، ضرورت اولیه حفظ سلامت (ایجاد کننده لنگش یا حاصل کنترل لنگش) [ دوره6, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • مرادپور.نیما روشهای تعیین سن در نشخوارکنندگان و شترسانان با استفاده از الگوهای دندانی [ دوره6, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]
 • معصومی ورکی.معصومه تشخیص آزمایشگاهی اختلالات مرتبط با متابولیسم آهن در سگ و گربه [ دوره5, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • مهرانی.یگانه اثرات درمانی پروبیوتیکها در بیماری پریودنتال [ دوره6, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]
 • مهری.مهرداد تشخیص آزمایشگاهی بیماری‏های کبد در دام‏های کوچک [ دوره5, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • مهری.مهرداد تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای کلیه در دامهای کوچک [ دوره5, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]

ن

 • نجاتی.امیر لنگش، خطری روز افزون در گله ‏های شیری [ دوره6, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • نیکزاد.رضا مروری بر مدیریت کولیک ‏های خفیف [ دوره7, شماره 1 - بهار سال 1399]

و

 • وجهی.علیرضا مروری بر ساختارهای فیزیولوژیک و اختلالات دندانی سگ سانان با استفاده از رادیوگرافی و سی تی اسکن [ دوره6, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]
 • وهار.محسن نقش التهاب در مدیریت زخم [ دوره5, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]