• اصول اخلاقی

  • در باب اصول اخلاقی انتشار مقاله، مجله، از یک سو، خود را موظف به پاسداری از حقوق مؤلّفان، صاحبان آثار و تولیدکنندگانِ محتوا می‌داند و از سوی دیگر باور دارد که ‌باید حافظ حقوق مخاطبان و خوانندگان خویش باشد. لذا برای رعایت این مهم و در راستای همگامی با جامعۀ علمی بین‌المللی بنای عملکرد خود را قوانین اخلاق در نشر جهانی قرار داده است و سیاست‌های خود را بر همین اساس پایه‌ریزی کرده است.
  • به باور مجلۀ التیام تمام افرادی که در روند چاپ یک مقاله درگیر هستند (نویسنده، کادر مجله و داوران) ‌باید قوانین و منشور اخلاقی مجله را پذیرفته و بر مبنای آن عمل کنند. نشریه از قوانین کمیته بین المللی اخلاق در نشر (COPE) پیروی می‌کند.
  • کلیه مقالات از نظر اصالت توسط اعضا هیات تحریریه کنترل خواهند شد. مقالاتی که دارای شباهت قابل توجهی با نوشتارهای چاپ شده در مجلات دیگر داشته باشند و یا به شکلی در جای دیگر به چاپ رسیده است، به نویسنده مسئول عودت داده خواهند شد.
  • نویسنده مسئول باید تعهد نامه‌ای مبنی بر اینکه مقاله ارسالی به شکل کامل یا بخشی از آن در مجله‌ای دیگر به چاپ نرسیده است و یا در جای دیگر برای داوری ارسال نشده باشد، ارسال نماید. لازم است نویسنده مسئول در نامه‌ای که به سردبیر مجله التیام ارسال می‌کند این موارد را به طور شفاف توضیح دهد.
  • برمبنای مقررات مجله التیام دانشجویان نمی‌توانند نویسنده مسئول مقالات ارسالی باشند.
  • بایستی اسامی تمامی افرادی‌که همکاری فعال در خصوص طراحی و تبیین پژوهش، جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده‌ها دارند به‌عنوان مؤلفین ذکر شود.
  • اسامی افرادی‌که فقط در تأمین مالی پژوهش نقش داشتند نبایستی در اسامی مؤلفین ذکر شود و بایستی در سپاسگزاری آورده شود.
  • تمامی نویسندگان بایستی نسخه نهایی مقاله را خوانده و با ثبت آن در مجله موافقت نمایند.
  • تمام مقالات پذیرش شده در مجله به عنوان مالکیت معنوی بخشی یا تمام مجله التیام محسوب می‌شود.
  • تمام محتوای مجله با دسترسی آزاد تحت Creative Commons  Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) منتشر می‌شود. این مجوز به کاربران امکان کپی و توزیع مجدد مقاله را تحت شرایط زیر می‌دهد:- اشتراک گذاری - کپی و توزیع مجدد مطالب در هر رسانه یا قالب.  - تطبیق - دوباره میکس، تبدیل و ساخت بر روی مواد.