• پیروی از قوانین cope

    نشریه ی التیام در تمامی فرآیندهای ثبت، ارائه و انتشار مقالات و هم چنین در فرآیند داوری به قوانین

     (Committee On Publication Ethics (COPE پایبند است. 

    برای آشنایی با این قوانین می توانید فایل آن را از لینک زیر دانلود کنید.

    هم چنین یاد آور می شود، این مجله برای تایید عدم وجود سرقت علمی در مقالات ارسالی از سامانه همانندجویی در نوشتارهای علمی در (irandoc.ac.ir) Irandoc استفاده می کند.

    قوانین COPE