• فهرست مقالات علی انوشا

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مروری بر روش‌های تعیین تعداد نمونه، نمونه‌گیری آماری و گردآوری داده‌ها در پژوهش‌های دامپزشکی
    داریوش سعادتی سمیرا سعادت جو علی انوشا
    در شروع هر مطالعه‌ای، معمولاً این سؤال‌ها به ذهن پژوهشگر می‌رسد؛ چه تعداد نمونه برای انجام این مطالعه باید اخذ شود؟، این نمونه‌ها با چه روشی از بین اعضای جامعه هدف انتخاب می‌شوند؟، داده‌های مورد نیاز برای انجام این پژوهش با چه روشی باید جمع‌آوری شوند؟ در این مقاله تلاش چکیده کامل
    در شروع هر مطالعه‌ای، معمولاً این سؤال‌ها به ذهن پژوهشگر می‌رسد؛ چه تعداد نمونه برای انجام این مطالعه باید اخذ شود؟، این نمونه‌ها با چه روشی از بین اعضای جامعه هدف انتخاب می‌شوند؟، داده‌های مورد نیاز برای انجام این پژوهش با چه روشی باید جمع‌آوری شوند؟ در این مقاله تلاش می‌شود به این سؤال‌ها پاسخ داده شود. برای انتخاب تعداد نمونه مناسب باید به روش آماری که قرار است داده‌ها با آن تجزیه و تحلیل شوند، توجه شود. در بررسی‌ها پژوهشگر قصد دارد با توجه به میانگین یا شیوعی که در نمونه آماری به دست آمده، میانگین یا شیوع مورد نظر را در جامعه با حدود اطمینان 95 درصد برآورد نماید. دو فرمول برای تعیین حجم نمونه در بررسی‌ها وجود دارد که به آن‌ها اشاره می‌شود. در مطالعه‌ها هدف مقایسه میانگین یا شیوع بین گروه‌های مختلف است. در هر مطالعه با توجه به این‌که از کدام آزمون آماری برای آنالیز داده‌ها استفاده شود، فرمول خاصی برای تعیین تعداد نمونه وجود دارد که به برخی از آن‌ها در این مقاله اشاره می‌شود. برای انتخاب روش نمونه‌‌گیری از لحاظ آماری باید به نوع پژوهش توجه شود، در بررسی‌ها و مطالعه‌ها مشاهده‌ای مقطعی نمونه آماری باید به صورت تصادفی از بین اعضای جامعه انتخاب شود. در غیر این صورت نمونه معرف جامعه هدف نخواهد بود. اما در مطالعه‌های مداخله‌ای، بحث روش نمونه‌گیری آماری مطرح نیست، بلکه ضوابطی برای ورود به مطالعه وجود دارد و هر فرد یا حیوانی (در مطالعه‌های دامپزشکی) که این ضوابط را داشته باشد؛ می‌تواند وارد مطالعه شود. پس از ورود اعضاء به مطالعه مداخله‌ای، باید این اعضا به صورت تصادفی به تیمارهای مختلف تخصیص داده شوند. داده‌های مورد نیاز برای انجام پژوهش را می‌توان از طریق معاینه، مشاهده، انجام آزمایش‌ها یا مصاحبه جمع‌آوری کرد. برای انجام مصاحبه باید پرسشنامه‌ای طراحی شود. در طراحی پرسشنامه باید به پایایی و روایی سؤال‌ها توجه شود. پرونده مقاله